Wij trekken samen met STEUNPUNTBEVINGSCHADE.NL en Makelaardij Schokker ten strijde tegen oneerlijke uitvoering van de waardedalingsregeling door het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Dit geldt voor iedereen die tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. Het IMG rekent dan voor u uit of er in de periode waarin het huis in uw bezit was, waardedaling heeft plaatsgevonden en hoeveel dat dan is.

De Waardedalingsregeling wordt gefaseerd ingevoerd en opengesteld door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het is begonnen op 1 september 2020 voor de eigenaren van woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Op 1 november 2020 volgden de eigenaren van woningen in de gemeente Groningen en Het Hogeland. Op 1 januari 2021 volgden de eigenaren van woningen in de andere gemeenten. Het IMG informeert iedereen hierover per post en op huisniveau.

Per volledig postcodegebied (dus 4 cijfers en 2 letters) is voor iedere datum tussen augustus 2012 en 1 januari 2019 een procentuele waardedaling vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 gaat het IMG de vergoeding voor waardedaling berekenen aan de hand van een geactualiseerde rekenmethode. Dat is nodig omdat de waarde van woningen zich is blijven ontwikkelen, dus ook in het aardbevingsgebied.

Wat kan er mis gaan bij een aanvraag voor vergoeding van de waardedaling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)?

Geen compensatievoorstel van IMG ontvangen omdat u de woning na 16-08-2012 heeft aangekocht: het uitgaan van een waardepeildatum van 16-08-2012 voor het gehele aardbevingsgebied als datum waarop gedupeerden reeds eigenaar dienen te zijn is hierdoor volgens onze juristen in zeer veel gevallen onjuist.

Onjuiste vastgestelde WOZ-waarde

Uw postcodegebied ontvangt geen waardecompensatie of minder waardecompensatie ten opzichte van omliggende postcodegebieden: een veel voorkomende klacht van mensen is dat in dezelfde regio van verschillende percentages door het IMG wordt uitgegaan voor het berekenen van de waardecompensatie. Sterker nog, er zijn voorbeelden bekend waarbij in dezelfde straat een deel van de mensen wel in aanmerking komen voor waardecompensatie en een ander deel van de straat niet omdat men toevallig in een ander postcodegebied woonachtig is. Deze door het IMG gevoerde procedure kan volgens ons mede op basis van rechtsongelijkheid niet juist zijn.

Onjuiste procentuele berekening compensatievoorstel naar aanleiding van een verdeling of overlijden: indien voormalige partners een woning gezamenlijk op naam hebben gehad maar door een scheiding of een relatiebreuk de woning hebben verkocht of dat één van beide partners de woning zelfstandig volledig op naam heeft gekregen, dan ontstaan er vaak problemen met betrekking tot de aangeboden waardecompensatie aan de (voormalige) eigenaren. Zowel de procentueel aangeboden waardecompensatie welke door het IMG wordt aangeboden aan de voormalige partners, de waardepeildatum van waar wordt uitgegaan alsmede de gehanteerde WOZ-waarde of koopsom voor de compensatie kloppen dikwijls niet. Hetzelfde probleem doet zich eveneens vaak voor bij het compenseren van de waardedaling ten behoeve van erfgenamen van zowel verkochte als nog in eigendom zijnde woningen.

Onjuiste afbakening van de onroerende zaak: herhaaldelijk zien wij dat het IMG niet uitgaat van de volledige onroerende zaak bij het bepalen van de waardecompensatie. Bijgebouwen als parkeerplaatsen, garages en schuurruimtes welke aanhorig en dienstbaar aan de woning zijn, worden onterecht uitgesloten voor de waardecompensatie. Er zijn o.a. voorbeelden bekend waarbij bijvoorbeeld in de stad Groningen parkeerplaatsen behoren bij een appartement niet worden meegenomen in de waarde waarop de compensatie wordt berekend waardoor belanghebbenden voor meer dan € 1000,- worden gedupeerd.

Wij willen u graag wijzen op de partner-website waarderegelingen.nl. Op waarderegelingen.nl staat naast een uitgebreide omschrijving van de waarderegeling eveneens omschreven op welke wijze u bijgestaan kunt worden bij zowel het aanvragen van de waardecompensatie alsmede een eventueel in te dienen bezwaar of beroep.