Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan VLOK Consultancy vof, gevestigd te Groningen, hierna ook te noemen “gebruiker”, verstrekte opdrachten, daaronder begrepen gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee (ook gerelateerd aan het gebruik van de website van gebruiker). Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde, die al dan niet in dienstverband, door gebruiker wordt ingeschakeld en/of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

Iedere opdracht aan gebruiker wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door gebruiker op de wijze zoals gebruiker dat goeddunkt, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat gebruiker de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een derde in opdracht van gebruiker. In afwijking van de art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bij gebruiker werkzame medewerkers alsmede degenen die voor of ten behoeve van gebruiker werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk.

Gebruiker werkt voor bezwaar- en (hoger) beroepschriften WOZ op basis van “no cure no pay”. Dat wil zeggen dat bij ongegrond verklaring van het bezwaar of (hoger)beroep de opdrachtgever niets aan gebruiker verschuldigd is. In geval van gegrond verklaring van het bezwaar of (hoger) beroep voorzien de aan gebruiker door opdrachtgever overgedragen aanspraken op de wettelijke regeling rechtsbijstand in vergoeding van de kosten.

Voor de administratieve ontzorging bij procedures/regelingen aardbevingsschade voorzien de aan gebruiker door opdrachtgever overgedragen aanspraken op de in het schadebedrag opgenomen vergoeding van de kosten verbonden aan het inwinnen van advies en begeleiding. Na uitbetaling van deze vergoeding aan opdrachtgever, zal opdrachtgever deze aan gebruiker verschuldigd zijn. Eventueel eerder door opdrachtgever aan gebruiker gedane betalingen zullen hiermee verrekend worden.

Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds intrekt, is deze voor de uitvoering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan gebruiker een vergoeding verschuldigd van € 50,– te vermeerderen met de alsdan geldende wettelijke omzetbelasting. In ene dergelijk geval ontvangt opdrachtgever van gebruiker daartoe een factuur, welke dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

Opdrachten anders dan voor bezwaar- en (hoger) beroepschriften WOZ en administratieve ontzorging bij procedures/regelingen aardbevingsschade worden aangenomen op basis van een los uurtarief of projectprijs. Indien er vooraf geen afspraken zijn gemaakt wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk gemaakte uren op basis van het op dat moment geldende maximale uurtarief. Het tarief wordt in samenspraak vastgesteld op basis van het type werkzaamheden.

De aansprakelijkheid van gebruiker of van een door haar ingeschakelde derde als bedoeld sub 2 voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat onder de door gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat gebruiker ingevolge de desbetreffende polisvoorwaarden draagt. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van gebruiker en/of van de door haar ingeschakelde derde beperkt tot een bedrag van € 50,– (zegge: vijftig euro). Bij het inschakelen van derden zal gebruiker steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gebruiker is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval van recht binnen een termijn van één jaar nadat de opdrachtgever de aanspraak heeft ontdekt of had kunnen ontdekken bij gebruiker schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen een termijn van vijf jaar na verzending van de laatste declaratie met betrekking tot de verstrekte opdracht.

Alle rechtsbetrekkingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht en eventuele geschillen ter zake worden bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Groningen beslist.