WOB-VERZOEK

status 21-12-2022

15 november 2022 ontvingen wij een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over het ingestelde beroep voor het niet tijdig beslissen op het bezwaar van het Instituut Mijnbouwschade Groningen aangaande het ingediende Wob-verzoek. De rechtbank heeft het beroep vereenvoudigd behandeld met een uitspraak buiten zitting.

De rechtbank ziet aanleiding om te oordelen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die een langere beslistermijn voor het IMG rechtvaardigen en heeft bepaald dat het IMG binnen twaalf weken na 15 november 2022 een nieuw besluit moet nemen op straffe van een dwangsom van 100 euro voor elke dag waarmee deze termijn wordt overschreden (met een maximum van 15.000 euro).

Het beroep is dus kennelijk gegrond verklaard waarbij het IMG is veroordeeld tot vergoeding van de gemaakte proceskosten. Ons rest de door de rechtbank vastgestelde termijn weer af te wachten.

status 25-05-2022

Op 18 januari 2022 heeft de advocate een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 5 januari 2022. Dit besluit is genomen naar aanleiding van het ingediende Wob-verzoek.
De rechtbank heeft deze brief bij uitspraak van 4 februari 2022 doorgestuurd naar het IMG ter behandeling als bezwaar. Tot op heden hebben we nog steeds niets van het IMG vernomen.
De termijn waarbinnen het IMG een beslissing op bezwaar had moeten nemen is inmiddels verstreken. De advocate heeft het IMG opnieuw in gebreke moeten stellen zoals bedoeld in artikel 4:17 van de Awb. Dit betekent dat het IMG binnen 14 dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog een beslissing dient te nemen.

status 21-02-2022

In het verzoek van 13-09-2021 is verzocht alle schademeldingen inclusief adressen in de periode tussen 16-08-2012 en 01-01-2019 binnen de postcodes 9745 en 9746 openbaar te maken inclusief rapportages.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft niet tijdig beslist op dit verzoek. Op 14-12-2021 heeft de advocate tegen het niet tijdig nemen van een besluit op ons verzoek beroep ingesteld. In een uitspraak buiten zitting door de Rechtbank op 04-02-2022 is het IMG hiervoor veroordeeld in de proceskosten.

Het IMG heeft op 05-01-2022 uiteindelijk een uiterst summier besluit genomen op het verzoek waarin slechts het aantal toegekende schades in vermelde postcodegebieden staat vermeld (geen adressen en geen rapportages). Tegen dit besluit zal bezwaar worden gemaakt.

status 21-12-2021

Op 16-09-2021 heeft het IMG een verzoek om informatie van ons ontvangen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Dit In verband met de gekozen methode voor de vaststelling van de waardedaling en de afbakening van het aardbevingsgebied waar postcodegebieden waar ten minste twintig procent van de woningen erkende mijnbouwschade had tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 worden aangemerkt als waardedalingsgebied.

Gevraagd is om o.a. alle schademeldingen (inclusief adressen) in de periode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 binnen de postcodes 9745 en 9746 openbaar te maken.
De beslistermijn werd vastgesteld op 11-10-2021. Bij brief van 11-10-2021 is de beslistermijn verlengd tot 08-11-2021.

Wij hebben echter nog geen besluit naar aanleiding van het verzoek mogen ontvangen.

Op 16-11-2021 is het IMG officieel in gebreke gesteld. Dit betekent dat het IMG binnen 14 dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog een beslissing had moeten nemen. Helaas!

Wanneer de ingebrekestelling onbeantwoord blijft, dient na een bezwaarschrift richting het IMG wellicht een beroepschrift worden ingediend bij de bestuursrechter. Hierbij kan de bestuursrechter oordelen dat er een nieuwe termijn gesteld moet worden waarbinnen het IMG alsnog een besluit moet nemen.

Een verwachte lange weg …

– wordt vervolgd –

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s